YAYIN İLKELERİ

 

ETİK İLKELER

Bilimsel araştırmalarını hazırlanmasında ve yayınlanmasındaki etik ilkeler yazarlar tarafından bilinmeli ve bilimsel makaleler etik ilkeler gözetilerek hazırlanmalıdır. Bilimsel etik ilkelere uyulmadan hazırlanan makaleler, değerlendirilmeye alınmadan reddedilmektedir. Örneğin dergiye gönderilen bir bilimsel makalede “intihal” vb. bir etik ihlal söz konusu ise ve bu durum hakemler ya da editör tarafından fark edilirse, makale reddedilir ve tekrar değerlendirmeye alınmaz. İntihal vb. bir durumun, “makalede bulunmasına rağmen hakemler ve editörler tarafından fark edilmemesi ve makalenin dergide yayınlanması” durumu söz konusu olduğunda; ileride ortaya çıkabilecek tüm sorumluluk yazar/yazarlara aittir.

 

İnsan ve hayvan deneyleri ile spesifik konularda (örneğin yaşlılarda ölüm korkusunun araştırılması) hazırlanan bilimsel makalede etik kurulu onayı olmaması durumunda, makale dergide yayınlanmamaktadır. Etik kurulu onayı gerektiren çalışmalar için alınacak etik kurulu onayı “çalışmaya başlamadan önce” alınmış olmalıdır.

 

Daha önce herhangi bir kongrede sözel veya poster sunum olarak sunulan ve bildiri kitapçığında özet olarak basılan çalışmalar ile lisansüstü tez çalışmaları dergimizin yayın formatına uygun olmak koşulu ile dergimize yayınlanması için gönderilebilir. Ancak daha önce kongrelerde sözel veya poster olarak sunulan çalışmaların kongre kitabında tam metin olarak yayınlanmamış olması gerekir. Bunun yanında dergiye gönderilen söz konusu çalışmaların daha önce nerede yayınlandıkları veya hangi çalışmadan nasıl türetildikleri makalenin ilk sayfasının altına dipnot olarak yazılmalıdır.

 

MAKALE DEĞERLENDİRME SÜRECİ VE İLKELERİ

Dergiye makale gönderme işlemi dergiye üye olduktan sonra makalenin sisteme uygun bir biçimde yüklenmesi ile gerçekleştirilir. Dergiye gönderilen bilimsel makale, ilk olarak editör kontrolünden geçer. Makale ilk gönderildiği zaman eğer yazım/yayın kurallarına aykırı bir durum yok ise editör hakem sürecini hemen başlatır. Yazım/yayın kurallarına aykırı bir durum söz konusu ise editör, yazar/yazarlara gerekli düzeltmelerin yapılması için makaleyi geri gönderir ve düzeltmeler yapıldıktan sonra hakem değerlendirme süreci editör tarafından başlatılır. Dergiye gönderilen makale, en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Editör gerekli gördüğü durumlarda ikiden fazla hakemin makaleyi değerlendirmesini isteyebilir. Makale değerlendirme sürecinde akademik çalışma bir hakem tarafından reddedilirse söz konusu çalışma üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakeminde akademik çalışmayı reddetmesi durumunda söz konusu çalışma dergide yayınlanmamak üzere reddedilmiş sayılır.

 

Dergiye gönderilen çalışmalara ilişkin hakem değerlendirmesi sonucunda makale yazarından/larından makale üzerinde yapılması gereken bazı düzeltmeler istenebilir. Yazarlara söz konusu düzeltmeleri yapmaları için belirli bir süre verilir. Bu süre editör tarafından belirlenir ve makalenin bir sonraki sayıya yetişmesi göz önünde bulundurularak bu süre uzun veya kısa olabilir. Ayrıca yazarlara makalelerine ilişkin iki kez düzeltme hakkı verilir. İki düzeltme hakkından sonra istenilen düzeltmelerin tam olarak yapılmaması durumunda makale reddedilmiş sayılır.

 

Dergiye gönderilen bir makalenin hakem değerlendirme süreci başladıktan sonra iki ay içerisinde yazara/lara makale hakkında herhangi bir bilgi verilmez ise bunun temel nedeni makalenin gönderildiği hakem/lerin makale hakkındaki görüşlerini henüz belirtmemiş olmalarıdır. Dergimize gönderilen makalelerin hakemler tarafından iki ay içerisinde gerekli değerlendirmeleri yapılamaz ise makale aynı alandaki farklı hakemlere gönderilir. Hakem değerlendirme raporları sadece makalenin sorumlu yazarı ile paylaşılır. Hakemler değerlendirme yapma sürecinde makale yazarlarının adlarını, unvanlarını veya çalıştıkları kurumları göremezler. Bu nedenle yazarların makalelerinin değerlendirmeleri için hakem seçme, hakem önerme veya hakem ismi teklif etme gibi bir hakları yoktur.

 

Yayına kabul edilen makaleler, sayfa düzenlemelerinin yapılması için dizgi editörüne gönderilir ve dizgi editörü tarafından makaleler dergide yayınlanacak yayın formatına dönüştürülür.

 

Dergiye gönderilen makalelerin mutlaka derginin yayın alanları ile ilgili bir konuda olması gerekir. Ancak derginin yayın alanlarının dışında kalan bir makale editörün onayı ile hakem değerlendirme sürecine tutulabilir ve dergide yayınlanabilmesi için gerekli girişimlerde bulunulabilir.

 

TELİF HAKKI VE YASAL SORUMLULUK

Dergide yayınlanan tüm makalelerin sorumlulukları yazar/yazarlara aittir. Editör ve hakemler çalışmaları bilimsel içerik ve dergi kuralları yönünden incelemektedir. Buna karşın editörler ve hakemler tarafından makale içerisinde bir telif hakkı ihlali olduğu tespit edilirse, durum yazar/yazarlara bildirilir ve gerekli düzeltmelerin yapılması istenir. Telif hakkı ihlali var, ancak editör ve hakemler tarafından fark edilmezse ve makale dergide yayınlanırsa, tüm sorumluluk yazar/yazarlara aittir.

 

Dergide yayına kabul edilen makale ve diğer bilimsel çalışmaların telif hakkı dergiye aittir. Dergi yönetimi yazarlardan telif hakkı devir formu almamaktadır. Yazar/yazarlar dergide yayına kabul edilen ve yayınlanan bilimsel çalışmaların telif hakkını peşinen dergiye devretmiş sayılırlar. Bu nedenle dergiye herhangi bir bilimsel çalışma gönderecek olan yazar/yazarların bu hususu göz önünde bulundurmaları rica olunur.

 

Makalenin sahibi olan yazar/yazarlar, dergide yayınlanan makalelerine başka yayınlarında atıf yapabilirler ancak bu atıflar yeni yapılan yayınlarda kaynakçada ve metin içerisinde atıf olarak belirtilmelidir. Belirtilmemesi durumunda dergimizin telif hakları ihlal edilmiş olur ve tüm sorumluluk yazar/yazarlara aittir.

 

Dergide yayınlanmış olan bir makaleye daha sonra yazar ismi eklenemez. Benzer şekilde yayına kabul edilen ve yayınlanan bir makaleden ilerleyen zamanlarda yazar isminin çıkarılması, yazar isimlerinin yerlerinin değiştirilmesi söz konusu olamaz.

 

Çeşitli nedenlerden dolayı dergide yayınlanmaya hak kazanan çalışmaların yazarı/yazarları makalelerini dergiden geri çekmek isteyebilirler. Bu durumda yazarın/ların makaleyi dergiden çekme formunu eksiksiz doldurup imzalamaları ve dergi editörlüğüne mail yoluyla veya dergi yazı işleri müdürlüğüne de posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak yayına kabul edilen bir çalışma online olarak sistemde yayınlandığı andan itibaren çalışmanın dergiden geri çekilmesi talep edilemez.

 

Dergimiz elektronik dergi sistemine sahip olup basılı olarak yayınlanmamaktadır. Bu nedenle derginin yayınlanan makaleleri yazarlara elektronik ortamın dışında basılı olarak gönderme gibi bir zorunluluğu yoktur. Ayrıca dergimiz basılı dergiler için gerekli olan ISSN numarası talebinde bulunmadığı, sadece online ISSN numarasına sahip olduğu için yayınlanan sayıları basılı olarak yazarlara vermesi kanuni açıdan mümkün değildir.

 

YAZIM KURALLARI

1) Dergiye gönderilecek makaleler sadece doc ve ya docx dosya formatında olabilir. Bunların dışındaki dosya formatları dergiye yüklenemez.

 

2) Dergiye gönderilecek makaleler, sayfa boyutu sağ-sol-üst-alt 2,5 cm olarak şekilde tek sütün halinde ve Times New Roman 12 punto, iki yana yaslı, 1 satır aralığında yazılmalıdır. Özette yazı boyutu 10 punto olmalı, tablolarda ise yazı puntosu 8-12 arasında olabilir.

 

3) Araştırmada kullanılan tüm alt başlıklar soldan, resim, şekil ve tablo başlıkları ise ortadan hizalanmalıdır. Metin içerisinde yer alan tüm başlıklar koyu yazılmalıdır. Bölüm başlıklarından sonra bir satır boşluk bırakılmalı, alt bölüm başlıkları ile paragraf arasında boşluk bırakılmamalıdır. Tablo/resim/şekil/grafik ile başlığı arasında satır aralığı olmamalıdır.

 

4) İki ya da daha fazla sözcükten oluşan bir ifade, metin içerisinde sıklıkla yer alıyorsa; ilk kez kullanıldığı yerde, yanına parantez içerisinde kısaltması yazılmalı ve sonrasında metin içerisinde sadece kısaltma hali kullanılmalıdır. Örneğin, “Fiziksel Aktivite (FA)” şeklinde yazılmalı ve devamında metin içerisinde “FA” şeklinde,  “Sosyal Beceri (SB)” şeklinde yazılmalı ve devamında metin içerisinde SB şeklinde kullanılmalıdır. Ancak, kısaltma yazılacak ifadenin literatürde standart olarak kullanılan bir kısaltması var ise mutlaka o kısaltma kullanılmalıdır.

 

5) Metin içerisinde şekil, resim, grafik ve ya tablolar var ise, bunlar sayfaya sığdırılacak boyutlarda ayarlanmalıdır.

 

6) Resim, şekil ve grafiklerin başlıkları, resim, şekil ve grafiğin altında, tablo başlıkları ise tablonun üzerinde olmalıdır.

 

7) Tablolarda ondalık basamaklar 2’den fazla olmamalıdır. Tablo içerisinde kullanılan özel sembollerin (*,£, ≠,µ,β vb) içerdiği anlam/anlamlar tablonun hemen altında Times New Roman 9 punto yazı ile belirtilmelidir.

 

8) Tablolar için özel bir içerik düzeni yoktur ancak hazırlanacak tablolarda sadece üst çizgi, ilk satır çizgisi ve en alt çizgi bulunmalıdır.

 

9) Tıp alanında yapılan çalışmalar hariç olmak üzere sosyal bilimler alanında yapılan tüm çalışmalarda JEL kodu kullanılmak zorundadır. JEL kodları sadece İngilizce özet bölümünde anahtar kelimelerin bir satır altına yazılmalıdır. JEL kodu olmayan çalışmalar dergide yayınlanamaz.

 

10) Dergiye gönderilen makalelerin toplam sayfa uzunlukları makalenin tüm bölümleri dahil olmak üzere 20 sayfayı geçemez. Ancak konunun içeriğine ve editör onayına göre söz konusu sayfa sayısı arttırılabilir.

 

 MAKALENİN BÖLÜMLERİ

 

1) Başlık Bölümü

İlk olarak Türkçe başlık, bir satır boşluk bırakıldıktan sonra İngilizce başlık yer almalıdır. Başlık ile ilgili belirtilmek istenilen özel bir durum var ise başlığın son harfinin üzerine bir sembol ile belirtilmeli ve sayfanın altında alt bilgi olarak sembolün içeriği tam olarak belirtilmelidir. Başlıkta kullanılacak kelime sayısı en fazla 12 olabilir. Başlık, makale içeriğini en iyi şekilde yansıtacak biçimde olmalı ve “öğrencilerin akademik başarıları üzerine bir araştırma” vb başlıklar kullanılmamalıdır.

 

2) Yazar bölümü

Yazar isimleri “Ad Soyad” şeklinde Times New Roman 12 punto, kalın ve italik yazılmalı, bir satır boşluk bırakıldıktan sonra yazarların adres bilgileri Times New Roman 10 punto, kalın ve normal yazılmalı. Yazar soyadlarının son harfinin üzerine rakam ile adres bilgileri kodlanmalı ve rakamların içeriği adres alanında yer almalıdır. Ayrıca sorumlu yazarın soyadının son harfinin üzerine rakama ek olarak * sembolü yazılmalı ve adres bölümünün hemen altına sorumlu yazarın e-mail adresi yazılmalıdır. Üniversite ve ya herhangi bir devlet kurumunda çalışan kişilere kurumsal bir e-mail hesabı verilmektedir. Kişi, kurumdaki görevinden ayrıldığı zaman bu e-mail hesabı kurum tarafından kapatılmaktadır. Bu durum da kişiyle kurumsal e-mail üzerinden iletişim kurma konusunda sıkıntıya sebep olabilmektedir. Bu nedenle kurumsal e-mail’den ziyade “hotmail, outlook, gmail, yahoo” vb e-mail adreslerinin kullanılması tavsiye edilmektedir.

 

3) Türkçe Özet Bölümü

Bu bölümde araştırmanın hangi amaç ile yapıldığı, kullanılan yöntem/yöntemlerin neler olduğu, araştırmanın önemli bulguları ve sonuçlarından bahsedilmelidir. Özette kullanılacak kelime sayısı en fazla 150 olabilir. Özet bittikten hemen sonraki satıra anahtar kelimeler yazılmalıdır. Anahtar kelimeler en az 3 en fazla 5 adet olabilir. Anahtar kelimelerin yayınlara ulaşılması açısından önemli bir rolü olduğu unutulmamalı ve anahtar kelime seçimi buna göre yapılmalıdır. Anahtar kelimeler çalışmanın içeriği ile doğrudan ilişkili olmalıdır.

 

4) İngilizce Özet (Abstract) Bölümü

Türkçe özetin bire bir çevirisi şeklinde olmalıdır. İngilizce özet, Türkçe özetteki kelime sayısı ile birebir aynı olmak zorunda değildir ancak İngilizce özet de 150 kelimeyi geçmemelidir. İngilizce özet bittikten hemen sonraki satırda Türkçe özette yer alan anahtar kelimeler İngilizce olarak yazılmalıdır.

 

5) Giriş bölümü

Bu bölümde makalenin başlığına, yöntemine ve bulguları uygun olarak literatür bilgisi yer almalıdır. Bu bilgiler verilirken geçmişte yapılmış çalışmalara mutlaka atıf yapılmalıdır ancak sadece atıflar ile giriş bölümü yazılmamalıdır. Yazar/yazarlar giriş bölümünde mutlaka kendi özgün cümlelerine yer vermelidir. Giriş bölümünün son paragrafında yazar/yazarlar çalışmanın yapılmasına neden gerek duyulduğu, çalışmanın amacının ne olduğu bilgilerine yer vermelidir. Çalışmanın başlığına bire bir yakın ifadeler, amaç cümlesi içerisinde bulunmamalıdır. Örneğin, “spor yapan ve yapmayan çocukların sosyalleşme düzeylerinin karşılaştırılması” başlıklı bir makalenin amaç cümlesi “bu araştırmada, spor yapan ve yapmayan çocukların sosyalleşme düzeylerinin araştırılması amaçlanmıştır” gibi bir ifade içermemelidir. Derleme çalışmalarda giriş bölümünün ardından makaleye ilişkin konu başlıkları sırasıyla yazılır. Konu başlıklarına sayı veya numara verilmez.

 

6) Materyal ve Metot Bölümü

Bu bölümde çalışmanın modeli, çalışmanın amacına uygun olarak kullanılan yöntemler, araştırma grubunun özellikleri, kullanılan ölçüm araçlarından alt başlıklar halinde ayrıntılı olarak bahsedilmelidir. Örneğin anket kullanılması durumunda, bu anketin kim tarafından geliştirildiği, kim tarafından revize edildiği, kim tarafından başka bir dile uyarlandığı bilgileri hem metin içerisinde hem de kaynakçada belirtilmelidir. Örneğin bir tartı kullanılmışsa hangi marka ve model olduğu, tartının özellikleri vb bilgiler mutlaka yazılmalıdır. Elde edilen verilerin analizinin ne şekilde yapıldığı açıklanmalıdır. Eğer bir analiz programı kullanılmışsa programın tam adı ve hangi sürüm olduğu açıkça belirtilmelidir. Burada amaç hem çalışmanın güvenilirliğini artırmak hem de gelecekte benzer araştırmalar yapacak olan bilim insanlarına kolaylıklar sağlamaktır. Materyal ve Metot bölümünde “araştırmanın modeli, evren ve örneklem, veri toplama araçları ve yöntemleri, istatistiksel analiz” alt başlıkları yer almalıdır. Editör ve ya hakem/hakemlerin talep etmesi durumunda yazar/yazarlar veri dosyalarını göndermek zorundadır. İnsan ve ya hayvanlar üzerinde uygulanan çalışmalar eğer etik kurulu onayı gerektiriyorsa, etik kurulu onayının alındığı bilgisine veri toplama işlemi alt başlığının içinde yer verilmelidir. Ayrıca alınan etik kurulu onay formu taranıp metnin sonuna eklenmelidir.

 

7) Bulgular Bölümü

Bu bölümde elde edilen verilere uygun olarak yapılan analiz sonucunda ortaya çıkan sonuçlara yer verilmelidir. Elde edilen sonuçlar grafik/şekil/resim/tablo halinde verilebilir. Bu bölümde verilecek olan grafik/şekil/resim/tablo karmaşık olmamalı, incelendiği zaman bilimsel çalışmalarla hiç ilgisi olmayan biri tarafından bile rahatlıkla anlaşılabilecek nitelikte olmalıdır. Grafik/şekil/resim/tablo ile ilgili yorumlar tablonun hemen altına satır boşluğu bırakılmadan yazılmalıdır.

 

8) Tartışma ve Sonuç Bölümü

Bu bölümün ilk paragrafında çalışmanın hangi amaçla yapıldığı ve önemli bulgularının neler olduğundan kısaca bahsedilmelidir. İkinci paragraftan itibaren çalışmanın bulguları ilgili literatür ile tartışılmalıdır. Mümkün olduğu kadar geçmişten günümüze yapılan çalışmalara atıf yapılmalı, sadece yakın tarih ve ya çok geçmiş tarihlere bağlı kalınmamalıdır. Araştırma bulgularının literatür ile benzerlik göstermesi durumunda da farklılık göstermesi durumunda da bunun sebepleri yazar/yazar tarafından açıklanmalıdır. Bu açıklamayı yapmak için kaynak kullanılabilir ancak yazar/yazarların özgün cümleleri ile açıklaması yayının niteliğini artırmaktadır. Literatür ile araştırma bulgularının tartışması bittikten sonra bir paragrafı geçmeyecek şekilde ortaya çıkan önemli sonuçlar ve bu sonuçlara dayalı olarak önerilere yer verilmelidir. Öneriler sonuç paragrafının içerisine yazılmalı, maddeler halinde sonuç paragrafından sonra yazılmamalıdır.

 

9) Destekler Bölümü (Varsa)

Eğer çalışma bir kurum ya da kuruluş tarafından desteklenmişse mutlaka bu bölümde belirtilmelidir. Eğer çalışma bir proje kapsamında yapılmışsa projenin hangi kurum tarafından desteklendiği, proje numarası ve proje yılı bilgilerine yer verilmelidir.

 

 10) Teşekkür Bölümü (Varsa)

Bu bölümde yapılan çalışmaya katkı sağlayan kişi/kişiler ile kurum/kuruluşlara ilişkin teşekkür yazısı yer almaktadır. Teşekkür yazısında mümkün olduğu kadar kısa ve öz bilgilere yer verilmesi, gereksiz ayrıntılardan kaçınılması gerekmektedir.

 

11) Kaynakça Yazımı

Metin içi kaynak yazımında APA (American Psychological Association) 6. Baskı da belirtilen yöntemler kullanılır.

 

Metin içi kaynak gösterimi;

Tek yazarlı çalışmalar (Türk, 2010),

İki yazarlı çalışmalar (Türk & Öztürk, 2010),

Üç yazarlı çalışmalar (Türk, Öztürk & Polat, 2010)

Yazar sayısı üçten fazla olan çalışmalar (Türk ve ark, 2010) şeklinde gösterilir.

 

12) Kaynakça Dizininin Oluşturulması

Metin sonunda kaynakça dizininin oluşturulmasında APA (American Psychological Association) 6. Baskı da belirtilen yöntemler kullanılır. Kullanılan kaynaklar isim sırasına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır.

 

Süreli yayınlarda kaynak gösterimi

 

Tek yazarlı makale

Yazar, A. (2002). Sadece çalışmanın ilk cümlesinin ilk kelimesi büyük harfle yazılacak şekilde makalenin adı yazılır. Dergi Adının Her Kelimesi Büyük Harfle Başlar, 2, 245-275.

 

İki yazarlı makale

Yazar, A., & Yazar, B. (2009). Sadece çalışmanın ilk cümlesinin ilk kelimesi büyük harfle yazılacak şekilde makalenin adı yazılır. Dergi Adının Her Kelimesi Büyük Harfle Başlar, 3(2), 11-22.

 

Üç ile altı yazarlı makaleler

Yazar, A., Yazar, B. A., Yazar, C., & Yazar, D. (2012). Sadece çalışmanın ilk cümlesinin ilk kelimesi büyük harfle yazılacak şekilde makalenin adı yazılır. Dergi Adının Her Kelimesi Büyük Harfle Başlar, 7(3), 13-29.

 

DOI numarası olan makaleler

Yazar, A., & Yazar, B. (2009). Sadece çalışmanın ilk cümlesinin ilk kelimesi büyük harfle yazılacak şekilde makalenin adı yazılır. Dergi Adının Her Kelimesi Büyük Harfle Başlar, 3(2), 11-22. doi:10.1017/0118-61443.27.2.7245

 

Yazar sayısı altıdan fazla olan makaleler

Yazar, A., Yazar, B. A., Yazar, C., Yazar, D., Yazar, E., Yazar, F., ve ark. (2012). Sadece çalışmanın ilk cümlesinin ilk kelimesi büyük harfle yazılacak şekilde makalenin adı yazılır. Dergi Adının Her Kelimesi Büyük Harfle Başlar, 7(3), 13-29.

 

Kitapların yazımı

Yazar, A., Yazar, B., & Yazar, C. (2013). Sadece çalışmanın ilk cümlesinin ilk kelimesi büyük harfle yazılacak şekilde kitabın adı italik yazılır. 2. Baskı. Ankara: Yayın Evinin Adı.

 

Kitap bölümü yazımı

Yazar, A., & Yazar, B. (2011). Kitap bölümünün adı sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde yazılır. Hekim, H., & Yüksel, Y. (Ed.). Kitabın adı yazılır (ss. 102-195). Ankara: Yayın Evinin Adı.

 

Lisansüstü tezlerin yazımı

Yazar, A. (2012). Tezin başlığı sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük olacak biçimde italik olarak yazılır. Yayımlanmamış doktora tezi, Üniversite Adı ve Enstitü Adı, Ankara.

 

Kongre veya sempozyum bildirilerinin yazımı

Yazar, A., Yazar, B., & Yazar, C. (2012, Haziran). Bildirinin başlığı sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük olacak biçimde italik olarak yazılır. Kongrenin Adı Yazılır, Üniversitesin Adı Yazılır, Ankara.

 

İnternet kaynaklarının yazımı

http://www.akademidestek.com erişim tarihi: 20.08.2013

 

12)Genişletilmiş İngilizce Özet Bölümü

Dergimiz uluslararası hakemli akademik dergi olduğu için dergiye Türkçe gönderilen makalelerde mutlaka genişletilmiş İngilizce özet yer almalıdır. Genişletilmiş İngilizce özet bölümünde 300 kelimeyi geçmeyecek şekilde literatür bilgisine yer verildikten sonra araştırmanın temel amaçlarına, araştırma sürecinde kullanılan yöntemlere, elde edilen bulguları ve değerlendirmeleri içeren ifadelere yer verilmelidir. Genişletilmiş İngilizce özet bölümü kaynakçadan sonra yazılmalıdır. Genişletilmiş İngilizce özetler 12 punto Times New Roman yazı biçiminde olmalıdır ve 600-750 kelime uzunluğunda olmalıdır.

 

13)Ekler Bölümü (Varsa)   

Araştırma etik kurul raporu gerektiriyor ise araştırma sürecinde alınmış olan etik kurul raporu makalenin en sonuna yerleştirilmelidir. Belirli bir konuda ölçek geliştirilmiş ise söz konusu ölçeğin araştırmada kullanılmış hali de makalenin en sonuna eklenmelidir. Bunların yanında veri toplama sürecinde görsel olarak spesifik bir ölçüm yöntemi kullanılmış ise söz konusu ölçüm yöntemlerine ilişkin görsel materyallerin de makalenin sonuna eklenmesi gerekir.